മുട്ടത്തോട് കൊണ്ടുള്ള പത്ത് ഉപയോഗങ്ങൾ | Egg Shell Uses | Kitchen Tips | Minis Lifestyle

4 Просмотры
Издатель
മുട്ടത്തോട് കൊണ്ടുള്ള പത്ത് ഉപയോഗങ്ങൾ | Egg Shell Uses | Kitchen Tips | Minis Lifestyle

Subscribe Merin's Channel :
Egg Shell Craft Video :

????Buy Krishi Product online????

Beauveria
Kadala punnakku
Vepinn Punnakku
Gardening Tools
Pheromone Trap
Garden Sprayer

#MinisLifestyle #Eggshell #kitchentips

You May Also Like Below farming videos

???? Manjal Krishi | മഞ്ഞൾ കൃഷി


???? Payar Krishi


☘️ Koval Krishi


???? Venda Krishi


???? Vazha Krishi


☘️ Cheera Krishi


???? Chena Krishi


???? Kachil Krishi


☘️ കൂർക്ക കൃഷി | Koorka Krishi | Chinese Potato


???? Curry Leaves Krishi | Kariveppu Krishi


???? Paval Krishi


☘️ Ginger farming


???? Grow Bag farming


----------------------------------------------------------------------------------
My Kitchen & Camera Accessories

Garden Sprayer
Mixer Grinder:
Cutlery Set :
Kadai :
Non Stick Tawa :
My Camera :
My Alternate Camera;
High-Speed Memory Card:
PowerBank :
Tripod:
Mic:

--------------------------------------------------------------------------
Let's Connect
Facebook :
Instagram :
TikTok :
Podcast :
Trell : @minislifestyle
Категория
Декор своими руками
Комментариев нет.