រៀនអង់គ្លេសសន្ទនាកម្រិតដំបូង Unit 19: Gift Store

2 Просмотры
Издатель
សំរាប់មេរៀនផ្សេងៗទៀត សូមចូលទៅ៖

សាលាភាសាអង់គ្លេសអ៊ែតនិច (Edniche English School) ចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ២០១០ក្រោមមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់​លាស់មួយ គឺដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកំពស់គុណភាព វិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រោមមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះ យើងបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្តោតលើគោលការណ៏សំខាន់ចំនួន៥គឺ ១. ណែនាំសិស្សអោយយល់ពីចំណេះដឹងទូទៅច្រើន, ២. យកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពនិងការវិវឌ្ឍន៍របស់សិស្សម្នាក់ៗ, ៣. ប្រើប្រាស់សំភារៈសិក្សានិងបង្រៀនទាន់សម័យ, ៤. រួមបញ្ចូលការសិក្សាក្នុងថា្នក់ជាក្រុមជាមួយគ្រូនិងការសិក្សាមួយទល់និងមួយជាមួយគ្រូ, និង ៥. ធានាលើសមត្ថភាពរបស់សិស្សពេលបញ្ចប់ការសិក្សា។

គុណតម្លៃរបស់យើងគឺ ភាពស្មោះត្រង់ គុណភាព និងការប្រឹងប្រែងដែលមិនរាថយ។

ទំនាក់ទំនង៖ 011/016 455567

"Edniche English School" is the official channel of Edniche English School based in Phnom Penh, Cambodia. The videos uploaded in this channel aim to help Cambodians learn English language by using Khmer language as the medium of communication.

Edniche English School hopes that all the English language lessons in Khmer language will help Cambodian people who are trying to improve their English language proficiency.

Should you have any questions regarding Edniche English School, please contact 011 455567 or 016 455567.
Категория
Декор своими руками
Комментариев нет.